26 Μαΐ 2016

Κίνδυνος απώλειας των πηγαίων – υπογείων νερών στα Καστέλια λόγω γεωτρήσεων μεταλλευτικής εταιρείας

πηγή: http://www.amfissaface.gr/2016/05/25/post-724/
Τον κίνδυνο να χαθούν τα υπόγεια νερά από τα οποία υδρεύεται η περιοχή Καστελλίων του Δήμου Δελφών, εξαιτίας αυθαίρετων ερευνητικών γεωτρήσεων που κάνει η μεταλλευτική εταιρεία “ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ”, επισημαίνει σύσσωμο το Τοπικό Συμβούλιο Καστελλίων και με ομόφωνη απόφαση ζητά τον άμεσο τερματισμό των γεωτρήσεων και την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Ακολουθεί η σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου

Από το Πρακτικό της αριθ. 3/ 2016 έκτακτης συνεδρίασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων.
Στα Καστέλλια και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων του Δήμου Δελφών σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30μ.μ., το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 3/2016/25-4-2016 κατεπείγουσα πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων και επιδόθηκε σε κάθε έναν σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: «Διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων της μεταλλευτικής εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» στην περιφέρεια Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ.»
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών, βρέθηκαν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σπυρίδων Ταξ. Κουτρούμπας (Πρόεδρος) 2. Παναγιώτης Ζαχ. Μακρής 3. Νικόλαος Ανδρ. Σκουρτιάς. ΑΠΟΝΤΕΣ ΚΑΝΕΝΑΣ. Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο Νικόλαος Παν. Τούμπας, υπάλληλος του Δήμου Δελφών, για την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε στο Συμβούλιο να συζητηθεί στην παρούσα έκτακτη συνεδρίαση το θέμα: «Διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων της μεταλλευτικής εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» στην περιφέρεια Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ.» Η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε κατεπείγουσα διότι μετά από καταγγελίες συμπολιτών μας, διαπιστώθηκε ότι η μεταλλευτική εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» προχωράει αυτές τις ημέρες στη διάνοιξη ερευνητικών μεταλλευτικών γεωτρήσεων σε χώρους πλησίον πηγών περιφέρειας Τ.Κ. Καστελλίων και υπάρχουν υπόνοιες για κίνδυνο απώλειας πηγαίων – υπογείων νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση του χωριού μας εξαιτίας αυτής της δραστηριότητας.
Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση – γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Καστελλίων που θα αποσταλεί στον Δήμο Δελφών και στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις παραπέρα ενέργειες. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ και τη λήψη της σχετικής απόφασης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2016. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος επί του θέματος είπε στο Συμβούλιο τα εξής:
Πρόσφατα, 21/4/2016, αντιπροσωπία του Τοπικού Συμβουλίου μας καθώς και συμπολίτες μας, επισκεφθήκαμε έναν χώρο εργασίας της εταιρείας «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες» και πιο συγκεκριμένα μία γεώτρηση στη θέση Μηλιά. Επαληθεύτηκαν οι καταγγελίες που μας έκαναν διάφοροι συμπολίτες μας, μιας και διαπιστώσαμε ότι το γεωτρύπανο άνοιγε τη γεώτρηση στα 50 μέτρα από τη βρύση. Από ότι γνωρίζουμε δοθήκαν παραχωρήσεις και για τη θέση «Καλός Διπλοπίττες» όπου υπάρχει πλούσια δραστηριότητα υπόγειων υδάτων. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και από την ύπαρξη δύο πηγαδιών (ένα ανοικτό και ένα κλειστό) αλλά και τριών πηγών (Μηλιά, Κανάλια, Τάρναβος) πολύ κοντά η μία με την άλλη και που μάλλον επικοινωνούν μεταξύ τους.
Σε συνάντηση που κάναμε με στέλεχος, γεωλόγο, της εταιρείας του ζητήσαμε να μας πει αν υπάρχει υδρολογική μελέτη και εάν στον χάρτη υπάρχει σημείωση τόσο των πηγών όσο και των πηγαδιών, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Επειδή το νερό στο χωριό μας είναι λιγοστό, αυτή η κατάσταση έφερε αναστάτωση μιας και υπάρχουν οι βάσιμες υπόνοιες ότι θα χάσουμε τα νερά μας, εξ αιτίας αυτής της δραστηριότητας, που εξ άλλου δεν κατοχυρώνεται από καμία επίσημη, εγκεκριμένη, μελέτη υπόγειων υδάτων και σίγουρα δεν μας αρκεί η όποια διαβεβαίωση του γεωλόγου ότι δεν θα χαθούν τα νερά.
Σε ερώτημα που κάναμε στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφ. Ενότητας Φωκίδας για την παραχωρούμενη επίσης έκταση για γεωτρήσεις στη θέση Πύργος – Παλιοκαστέλλι όπου βρίσκονται οι βασικές πηγές υδροδότησης του χωριού μας, η απάντηση που πήραμε μάλλον προσβάλει τη λειτουργία του Δήμου αλλά και την συγκεκριμένη υπηρεσία. «Για να απαντηθεί το ερώτημά σας μας είπαν, πρέπει να τοποθετηθούν οι πηγές στον χάρτη!».
Δηλαδή για τον Δήμο Δελφών οι δικές του πηγές, πηγές του χωριού μας, είναι δευτερευούσης σημασίας; Άποψη μας είναι ότι και οι δύο αυτές μελέτες πρέπει άμεσα να συμπληρωθούν, ολοκληρωθούν, απαραίτητα και από τις υδρολογικές μελέτες έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ύπαρξής τους, χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν τα νερά μετά τις γεωτρήσεις ή την όποια εξορυκτική δραστηριότητα!
ΖΗΤΑΜΕ
Να συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα των γεωτρήσεων, μιας και δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και μέχρι να υπάρξουν αυτές να σταματήσει κάθε δραστηριότητα! Θα σας εξηγήσουμε ακόμη ποιο αναλυτικά, στο Δ.Σ., την κατάσταση και πως από κοινού θα προγραμματίσουμε την στάση μας σαν Δήμος απέναντι στην εταιρεία προκειμένου να μην υπάρξει ΚΑΜΙΑ περίπτωση να χαθούν τα νερά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών να πάρει θετική θέση στο αίτημά μας και να μην χρεωθεί τη μελλοντική έλλειψη υδροδότησης του Δήμου και της περιοχής μας.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει ως έχει την ανωτέρω εισήγηση – πρόταση του Προέδρου. Η παρούσα να αποσταλεί στο Γραφείο του κ. Δημάρχου Δελφών και να κοινοποιηθεί: α) Στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, β) Στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, γ) Στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, δ) Στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών, ε) Στους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Δελφών & στ) Στη Δ/νση της μεταλλευτικής εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε».
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 13/2016.