9 Ιαν 2009

Απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ στους Οικολόγους Πράσινους για τα μεταλλεία στη Γκιώνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟYΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙBΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟY ΣΧΕΔΙΑΣMΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/KΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας:112 51 ΑΘΗΝΑ
FΑX :2108662024
Πληροφορίες: Νικολα Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2108645125

Αθήνα 8-12-2008
Α.Π..: 192425/4420

ΠΡΟΣ: Οικολόγοι Πράσινοι
‘Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας’
Πλούτωνος 1 35100 ΛΑΜΙΑ
(Υπόψη κου Στέφ. Σταμέλλου)

ΘEMΑ: Απάντηση σε αίτησή σας

ΣΧET: Η από 28-11-08 αίτησή σας (αρ.πρωτ. ΔΠΣ 192339/4380/1-12-08, 192425/ 4420/1-12-Ο8).


Σε απάντηση της σχετικής σας αίτησης και ότι αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας σας ενημερώνουμε για τα εξής:

A. Έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων:

1. Η με αρ. πρωτ. Κ.Υ.Α. 151657/5189/20.12.2006 Y.ΠE.ΧΩ.Δ.E. YΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠ. AΓPOΤΙΚHΣ AΝΑΠTYΞΗΣ ΚAΙ ΤPOΦΙMΩN - ΥΠ. EΜΠΟPΙΚΗΣ ΝΑYΤΙΛΙΑΣ για ‘Τροπoπoίηση της υπ’ αρ.πρ. 88470/18.4.01 Κoινής Απόφασης YΠΕΧΩΔΕ – Yπ. Ανάπτυξης «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος βωξίτη, σε χώρους έκτασης 33.500τ.μ. της εταιρείας «MΕΤΑΛΛEΙΑ BΩΞΙTOY EΛEYΣΙNOΣ Μεταλλευτικαί Bιομηxανικαί και Ναυτιλιακαί Εργασίαι Ανώνυμος Εταιρεία» πoυ Βρίσκονται στη θέση «ΣKΑΣMΑΔA», (Ο.Π 257), του Δημοτικoύ Διαμερίσματoς Προσηλίου Δήμου Άμφισσας Noμoύ Φωκiδας’, από την ΕΛΜΙΝ AΕ.

2. Η με αρ.πρωτ. K.Y.Α. 153173/485Ο/8-11-2Ο06 Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.E. ΥΠ. ΑΝAΠΤYΞΗΣ & YΠ' ΑΓPΟTΙΚΗΣ AΝΑΠΤYΞHΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, για την υπόγεια εκμετάλλευση βωξίτη της εταιρείας ‘’ΕΛΜΙΝ Α.Ε’’ σε δυο χώρους συνολικής έκτασης 72.562 τ.μ. (Ο.Π. 255) που βρiσκoνται στις θέσεις ‘’Βραίλα’’ Δ.Δ. Kαλοσκoπής Δήμου Γραβιάς και ‘’Καψiτσα’’ Δ.Δ. Προσηλίου Δήμου Άμφισσας, Νομού Φωκίδας» από την ‘’EΛMΙN Α.Ε..

3. H με αρ.πρωτ.oικ.106978/12-3-2003 K.Y.Α. Y.ΠΕΧΩ.ΔΕ, YΠ. ΑΝΑΠΤYΞΗΣ & - YΠ. ΓEΩPΓΙΑΣ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση κοιτάσματος βωξίτη, σε έκταση 19.000 τ.μ., με παράλληλη αποθήκευση των στείρων εκμετάλλευσης σε χώρο επιφάνειας 62.733τ.μ. που βρίσκονται στη θέση ‘’ΚΑΝΙΑΝΗ Ζ’’ Δήμου Γραβιάς, Νομού Φωκίδας» από την ‘’S&B Bιομηχανικά Ορυκτά. Α.Ε’’

4. Η με αρ. πρωτ. 176598/4446/22-12-03 ΚΥΑ YΠΕΧΩΔΕ - YΠ. ΑΝΑΠΤYΞΗΣ - ΥΠ. ΓΕΩPΓΙΑΣ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα ακόλουθα έργα και δραστηριότητες:
α) Kύριο έργο:
Εκμετάλλευση κοιτασμάτων, βωξίτη της σε χώρους συνολικής έκτασης 9.244.492,80 m2 στους μεταλλευτικούς τομείς : BΤ 1, BΤ 2/Ι, ΒΤ 2/ΙΙ, ΒΤ 3/Ι, ΝΤ Ι, ΝΤ 3/Ι, NΤ 3/ΙΙ, που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Aγίου Γεωργίoυ, Αγίας Ευθυμίας, Αποστολιάς, Βάργιανης, Γραβιάς, Καλοσκοπής, Καστελλίων, Οινοχωρίου, Πανουργιά, Προσηλίου, Καρουτών και των δήμων Άμφισσας και Λιδoρικίoυ τoυ Νομoύ Φωκίδας.
β) Συνοδά αυτού έργα και δραστηριότητες:
1. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης χωματουργικών μηχανημάτων
2. Εγκαταστάσεις υπέργειων δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίων και αντλιών
3. Yποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας και σταθμών παραγωγής πεπιεσμένου αέρα
4. Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
5. Κεντρικό συνεργείο
6. Ξυλουργείο
7. Δασικοί δρόμοι για την εξυπηρέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων από την εταιρεία «S&B Bιομηχανικά ορυκτά Α.E.»


B. Έχουν υποβληθεί και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα κάτωθι:
1. Η με αρ.πρωτ. 184407/1379/18-04-2008 κατατεθεiσα Μ.Π.E., για την εκμετάλλευση υπόγειου μεταλλείου βωξίτη, στη θέση ‘’Αρκουδότρυπα’’, τoυ Δ.Δ. Καλοσκοπής. Δήμου Γραβιάς, Νομού Φωκίδας, σε έκταση 47.859,57 τ.μ, από την ‘’EΛΜΙΝ Α.Ε.’’.
2. Η με αρ.πρωτ. 184408/138Ο/18-4-08 κατατεθεiσα M.Π.E. για ερευνητικές γεωτρήσεις για βωξίτες στη Γκιώνα στους Δήμους Καλλιέων, Γραβιάς και Αμφίσσης από την εταιρεία ‘’ΕΛΜΙΝ Α.Ε.’’.
3. Η με αρ. πρωτ. 164842/1133/13-3-07 κατατεθεiσα M.Π.E. για την εκμετάλλευση (υπόγεια) κοιτασμάτων βωξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης 30.299,20 τ.μ., πoυ βρiσκονται στη θέση ‘’Τσιμπόγιαννος’’ Δ.Δ. Καλοσκοπής, Δήμου Γραβιάς, Νομού Φωκίδας (Ο.Π. 256), από την «ΕΛΜΙΝ ΑΕ»
4. Ο με αρ. ττρωτ. 174676/4592/27-11-07 κατατεθείς φάκελος για την ανανέωση – τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Ι76598/4446/22-Ι2-03 ΚYΑ, από την «ΕΛΜΙΝ ΑΕ»

Ως προς τα χρονοδιαγράμματα εκμετάλλευσης – αποκατάστασης των διαφόρων μεταλλευτικών θέσεων, αυτά αναλύονται στις υποβληθείσες ΜΠΕ, όπου και αναφέρονται εάν πρόκειται για νέες εκμεταλλεύσεις, υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις ή θέσεις όπου έχει περατωθεί η εκμετάλλευση και βρίσκονται στο στάδιο της τελικής αποκατάστασης.


Για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μαςΕσωτερική διανομή:
- Αρχείο Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
- Xρoνoλ. Aρχείο
- Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων
- Νικόλα Γ. 5- 12-08
- Παπακων/νου Χρ.
- Καραθανάσης Χαρ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ.Mανούρης
Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...

4 Ιαν 2009

Ως πότε θα επιμένουν για τα μεταλλεία στην Οίτη;

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πλούτωνος 1, ΤΚ 35100, Λαμία
Τηλ.: 22310-21007, 6977261256
e-mail: sstamell@otenet.gr
http://oikologoi-prasinoi-fthiotidas.blogspot.com

Μεταλλευτική δραστηριότητα στην Οίτη ή βιωσιμότητα και αειφορία

Λαμία, 4/1/2009

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει τόσο η δήλωση του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αθ. Σκορδά όσο και η ανακοίνωση της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας με αφορμή την απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ Κιλτίδη, για τη νομιμότητα της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη θέση «Κοκκινόβραχος» Μεξιατών της Οίτης.

Ο κ. Σκορδάς διαβεβαιώνει ότι ο σκληρός πυρήνας (εισήγαγε ήδη μια καινούργια έννοια στη δασική ορολογία, τον «σκληρό πυρήνα») του Εθνικού Δρυμού Οίτης δεν κινδυνεύει από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, αμφισβητώντας στην ουσία τον υφυπουργό, ενώ τάσσεται «αλληλέγγυος στις προσπάθειες περιβαλλοντικών οργανώσεων να προστατεύσουν το περιβάλλον» σημειώνοντας πως «και η πολιτική της περιφέρειας έχει τον ίδιο στόχο που δεν αποκλείει όμως την επιχειρηματικότητα».

Του θυμίζουμε ότι ο αγώνας για την προστασία της Οίτης δεν αποτελεί αποκλειστικότητα των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η άμεση απειλή μετατροπής της Οίτης σε μια νέα Γκιώνα είναι πια αντιληπτή από το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της Οίτης, οι οποίοι και πρωτοστατούν στον αγώνα ενάντια στα μεταλλεία, οργανώνονται σε κινήσεις πολιτών και επιθυμούν να διαμορφώσουν οι ίδιοι το μέλλον του τόπου τους συνεκτιμώντας την ανάγκη για ένα υγιές περιβάλλον και την ανάγκη για επιχειρηματική δραστηριότητα προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες. Δηλαδή, επιχειρηματικότητα που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους ίδιους και τα παιδιά τους διαφυλάσσοντας, όμως, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής τους, καθώς θα πηγάζει και θα εξαρτάται από αυτά.

Σε ποια επιχειρηματικότητα αναφέρεται ο κ Γενικός, που θα είναι συμβατή με ένα κατεστραμμένο περιβάλλον, με τις ανεπανόρθωτες ζημιές στο δασικό οικοσύστημα και στο τοπίο; Δυστυχώς η μεταλλευτική δραστηριότητα, που προκρίνεται, δεν αφήνει περιθώρια για την ιδιωτική πρωτοβουλία στους κατοίκους των χωριών.

Η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας από την άλλη, σε μια προσπάθεια αντιπολίτευσης για εντυπωσιασμό, δεν προτείνει τίποτα άλλο, παρά τη συνέχιση και την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Οίτη, ακόμα και μέσα στον Εθνικό Δρυμό. Με την απάντηση στον κ. Κιλτίδη φροντίζει να ταυτίσει τη μεταλλευτική δραστηριότητα με την απασχόληση και προσπαθεί να επικεντρώσει το πρόβλημα στο «Μεταλλευτικές ζώνες, ορθοί περιβαλλοντικοί όροι, έλεγχος αποκατάστασης περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές επενδύσεις στις υποβαθμισμένες περιοχές, σχέδια ανάπτυξης». Η ουσία της θέσης του ΠΑΣΟΚ όμως είναι στο «η αλυσίδα παραγωγής έχει και περιβαλλοντικές επιπτώσεις» και ξεπλέκει μ’ αυτό.

Ας ξεκαθαρίσει όμως το τι λέει. Άλλα λέει η Νομαρχιακή του Επιτροπή, άλλα ο επικεφαλής της παράταξης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, άλλα τα στελέχη του στους περιβαλλοντικούς φορείς, άλλα τα στελέχη και τα μέλη του στα Δημοτικά Συμβούλια και στα χωριά της Οίτης. Παρά ταύτα δεν μας προκαλεί εντύπωση η στάση τους. Στα τόσα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ τα αρμόδια υπουργεία και η Περιφέρεια δεν μπήκαν ποτέ στη λογική να δουν σοβαρά την προστασία της Οίτης, να διαμορφώσουν δομές περιφερειακής ανάπτυξης, που θα δώσουν πραγματικό στήριγμα στην επιχειρηματικότητα των κατοίκων της και να φροντίσουν για τον καθορισμό των μεταλλευτικών ζωνών, που τώρα επικαλούνται. Δεν φρόντισαν καν για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας του Εθνικού Δρυμού περιμετρικά του πυρήνα, ούτε για τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης της Οίτης, ούτε για τη διεύρυνση της προστασίας σε σημαντικά οικοσυστήματα του βουνού, όπως τόσοι και τόσοι επιστήμονες – υπάλληλοι των υπουργείων εισηγούνταν στις αρχές.

Η τύχη των εργαζομένων στον μεταλλευτικό τομέα, αποτελεί τόσο για τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας όσο και για τη ΝΕ του ΠΑΣΟΚ ένα καλό άλλοθι για να αποφύγουν να τοποθετηθούν με σαφήνεια πάνω στο καίριο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και στους τρόπους και τα μέσα με τα οποία θα την επιτύχουμε.

Οι απολύσεις αυτές τις μέρες τόσο στη ΛΑΡΚΟ όσο και στο Αλουμίνιο της Ελλάδας στα Άσπρα Σπίτια, αλλά και η ιστορική διαδρομή των μεταλλευτικών εταιρειών στην Ελλάδα, δείχνουν πόσο επισφαλείς είναι οι θέσεις εργασίας στον τομέα αυτόν. Αυτό που είναι σίγουρο είναι η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, η μη αποκατάσταση του τοπίου και η ασυδοσία. Με τέτοια πολιτική ο πιο εύκολος δρόμος είναι η αποδοχή της σημερινής κατάστασης και η εκμετάλλευση της εργασιακής ανασφάλειας των εργαζομένων, αφού ως τώρα απέτυχαν να τους προσφέρουν κάτι καλύτερο.

Καλούμε λοιπόν τόσο την Περιφέρεια όσο και τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν σχετικά με το τι μέλλον σχεδιάζουν – επιθυμούν γι’ αυτούς τους εργαζόμενους και για την Οίτη. Επιθυμούν άραγε τις πρόσκαιρες αλλά και επισφαλείς θέσεις εργασίας στα μεταλλεία με τις γνωστές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής ή να διατεθούν κίνητρα απασχόλησης σε άλλους τομείς, πράσινους και φιλικούς στο περιβάλλον, που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα στην περιοχή της Οίτης και την υγεία των ίδιων των εργαζομένων και των κατοίκων; Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...