9 Ιαν 2009

Απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ στους Οικολόγους Πράσινους για τα μεταλλεία στη Γκιώνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟYΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙBΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟY ΣΧΕΔΙΑΣMΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/KΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας:112 51 ΑΘΗΝΑ
FΑX :2108662024
Πληροφορίες: Νικολα Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2108645125

Αθήνα 8-12-2008
Α.Π..: 192425/4420

ΠΡΟΣ: Οικολόγοι Πράσινοι
‘Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας’
Πλούτωνος 1 35100 ΛΑΜΙΑ
(Υπόψη κου Στέφ. Σταμέλλου)

ΘEMΑ: Απάντηση σε αίτησή σας

ΣΧET: Η από 28-11-08 αίτησή σας (αρ.πρωτ. ΔΠΣ 192339/4380/1-12-08, 192425/ 4420/1-12-Ο8).


Σε απάντηση της σχετικής σας αίτησης και ότι αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας σας ενημερώνουμε για τα εξής:

A. Έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων:

1. Η με αρ. πρωτ. Κ.Υ.Α. 151657/5189/20.12.2006 Y.ΠE.ΧΩ.Δ.E. YΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠ. AΓPOΤΙΚHΣ AΝΑΠTYΞΗΣ ΚAΙ ΤPOΦΙMΩN - ΥΠ. EΜΠΟPΙΚΗΣ ΝΑYΤΙΛΙΑΣ για ‘Τροπoπoίηση της υπ’ αρ.πρ. 88470/18.4.01 Κoινής Απόφασης YΠΕΧΩΔΕ – Yπ. Ανάπτυξης «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος βωξίτη, σε χώρους έκτασης 33.500τ.μ. της εταιρείας «MΕΤΑΛΛEΙΑ BΩΞΙTOY EΛEYΣΙNOΣ Μεταλλευτικαί Bιομηxανικαί και Ναυτιλιακαί Εργασίαι Ανώνυμος Εταιρεία» πoυ Βρίσκονται στη θέση «ΣKΑΣMΑΔA», (Ο.Π 257), του Δημοτικoύ Διαμερίσματoς Προσηλίου Δήμου Άμφισσας Noμoύ Φωκiδας’, από την ΕΛΜΙΝ AΕ.

2. Η με αρ.πρωτ. K.Y.Α. 153173/485Ο/8-11-2Ο06 Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.E. ΥΠ. ΑΝAΠΤYΞΗΣ & YΠ' ΑΓPΟTΙΚΗΣ AΝΑΠΤYΞHΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, για την υπόγεια εκμετάλλευση βωξίτη της εταιρείας ‘’ΕΛΜΙΝ Α.Ε’’ σε δυο χώρους συνολικής έκτασης 72.562 τ.μ. (Ο.Π. 255) που βρiσκoνται στις θέσεις ‘’Βραίλα’’ Δ.Δ. Kαλοσκoπής Δήμου Γραβιάς και ‘’Καψiτσα’’ Δ.Δ. Προσηλίου Δήμου Άμφισσας, Νομού Φωκίδας» από την ‘’EΛMΙN Α.Ε..

3. H με αρ.πρωτ.oικ.106978/12-3-2003 K.Y.Α. Y.ΠΕΧΩ.ΔΕ, YΠ. ΑΝΑΠΤYΞΗΣ & - YΠ. ΓEΩPΓΙΑΣ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση κοιτάσματος βωξίτη, σε έκταση 19.000 τ.μ., με παράλληλη αποθήκευση των στείρων εκμετάλλευσης σε χώρο επιφάνειας 62.733τ.μ. που βρίσκονται στη θέση ‘’ΚΑΝΙΑΝΗ Ζ’’ Δήμου Γραβιάς, Νομού Φωκίδας» από την ‘’S&B Bιομηχανικά Ορυκτά. Α.Ε’’

4. Η με αρ. πρωτ. 176598/4446/22-12-03 ΚΥΑ YΠΕΧΩΔΕ - YΠ. ΑΝΑΠΤYΞΗΣ - ΥΠ. ΓΕΩPΓΙΑΣ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα ακόλουθα έργα και δραστηριότητες:
α) Kύριο έργο:
Εκμετάλλευση κοιτασμάτων, βωξίτη της σε χώρους συνολικής έκτασης 9.244.492,80 m2 στους μεταλλευτικούς τομείς : BΤ 1, BΤ 2/Ι, ΒΤ 2/ΙΙ, ΒΤ 3/Ι, ΝΤ Ι, ΝΤ 3/Ι, NΤ 3/ΙΙ, που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Aγίου Γεωργίoυ, Αγίας Ευθυμίας, Αποστολιάς, Βάργιανης, Γραβιάς, Καλοσκοπής, Καστελλίων, Οινοχωρίου, Πανουργιά, Προσηλίου, Καρουτών και των δήμων Άμφισσας και Λιδoρικίoυ τoυ Νομoύ Φωκίδας.
β) Συνοδά αυτού έργα και δραστηριότητες:
1. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης χωματουργικών μηχανημάτων
2. Εγκαταστάσεις υπέργειων δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίων και αντλιών
3. Yποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας και σταθμών παραγωγής πεπιεσμένου αέρα
4. Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
5. Κεντρικό συνεργείο
6. Ξυλουργείο
7. Δασικοί δρόμοι για την εξυπηρέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων από την εταιρεία «S&B Bιομηχανικά ορυκτά Α.E.»


B. Έχουν υποβληθεί και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα κάτωθι:
1. Η με αρ.πρωτ. 184407/1379/18-04-2008 κατατεθεiσα Μ.Π.E., για την εκμετάλλευση υπόγειου μεταλλείου βωξίτη, στη θέση ‘’Αρκουδότρυπα’’, τoυ Δ.Δ. Καλοσκοπής. Δήμου Γραβιάς, Νομού Φωκίδας, σε έκταση 47.859,57 τ.μ, από την ‘’EΛΜΙΝ Α.Ε.’’.
2. Η με αρ.πρωτ. 184408/138Ο/18-4-08 κατατεθεiσα M.Π.E. για ερευνητικές γεωτρήσεις για βωξίτες στη Γκιώνα στους Δήμους Καλλιέων, Γραβιάς και Αμφίσσης από την εταιρεία ‘’ΕΛΜΙΝ Α.Ε.’’.
3. Η με αρ. πρωτ. 164842/1133/13-3-07 κατατεθεiσα M.Π.E. για την εκμετάλλευση (υπόγεια) κοιτασμάτων βωξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης 30.299,20 τ.μ., πoυ βρiσκονται στη θέση ‘’Τσιμπόγιαννος’’ Δ.Δ. Καλοσκοπής, Δήμου Γραβιάς, Νομού Φωκίδας (Ο.Π. 256), από την «ΕΛΜΙΝ ΑΕ»
4. Ο με αρ. ττρωτ. 174676/4592/27-11-07 κατατεθείς φάκελος για την ανανέωση – τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Ι76598/4446/22-Ι2-03 ΚYΑ, από την «ΕΛΜΙΝ ΑΕ»

Ως προς τα χρονοδιαγράμματα εκμετάλλευσης – αποκατάστασης των διαφόρων μεταλλευτικών θέσεων, αυτά αναλύονται στις υποβληθείσες ΜΠΕ, όπου και αναφέρονται εάν πρόκειται για νέες εκμεταλλεύσεις, υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις ή θέσεις όπου έχει περατωθεί η εκμετάλλευση και βρίσκονται στο στάδιο της τελικής αποκατάστασης.


Για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μαςΕσωτερική διανομή:
- Αρχείο Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
- Xρoνoλ. Aρχείο
- Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων
- Νικόλα Γ. 5- 12-08
- Παπακων/νου Χρ.
- Καραθανάσης Χαρ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ.Mανούρης
Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...