5 Ιουλ 2011

Το ΦΕΚ Μεταβίβασης των Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων στην εταιρεία

Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 45/23.1.2001 καταχωρήθηκε η μεταβίβαση των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και των μισθωτικών δικαιωμάτων (παραχωρήσεις μεταλλείων), που ανήκαν στην υπό εκκαθάριση εταιρεία "Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνας ΜΒΝΕ Α.Ε.", στη σημερινή εταιρεία. Εκατόν εφτά [107 (!!)] συνολικά μεταλλευτικές θέσεις στους πέντε νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας και Φθιώτιδας παραχωρήθηκαν Αυτό φυσικά δείχνει ότι σε καμιά περίπτωση η τύχη των εργαζομένων της εταιρείας κρίνεται από τον Κοκκινόβραχο και τις Κοπρισιές...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                                         Αρ. Φύλλου 45
23 Ιανουαρίου 2001
…………………………………………………………………………………………………..
(4)
Έγκριση μεταβιβάσεως μεταλλευτικών δικαιωμάτων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με την Δ8.Δ.Φ6/138/10.1.2001 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίνεται, κατά τα άρθρα 74, 75 και 76 του Μεταλλευτικού Κώδικα η μεταβίβαση των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και των μισθωτικών δικαιωμάτων που ανήκαν στην υπό εκκαθάριση εταιρεία «Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνας, Μεταλλευτικαί, Βιομηχανικαί και Ναυτιλιακαί Εργασίαι Α.Ε.» προς την Ομ. εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις Ι. Βαρδινογιάννη και Σια Ο.Ε» σύμφωνα με το υπ’ 7608/2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Στασινοπούλου επί των κάτωθι παραχωρήσεων Α. Δικαιώματα Μεταλλειοκτησίας
     Παραχώρηση
1. μεταλλείου 146 Ν Αττικής
2.         »          196        »
3.         »          214        »
4.         »          247        »[...]
5.         »          248        »
6.         »          249        »
7.         »          277        »
8.         »          278        »
9.         »          279        »
10.       »          280        »
11.       »          287        »
12.       »          294        »
13.       »          296        »
14.       »          298        »
15.       »         303         »
16.       »         336         »
17.       »         337         »
18.       »         351    Ν Βοιωτίας
19.       »         352        »
20.       »         360        »
21.       »         328        »
22.       »         329        »
23.       »         355        »
24.       »         344        »
25.       »         343        »
26.       »         252        » κατά ποσοστό 75%
27.       »         253        » κατά ποσοστό 70%
28.       »         254        »         »              50%
29.       »         255        »         »              75%
30.       »         256        »         »              70%
31.       »         257        »         »              75%
32.       »         258        »         »              70%
33.       »         313       Ν. Φθιώτιδος
34.       »         315        »
35.       »         305        »
36.       »         320        »
37.       »         332        »
38.       »         333        »
39.       »         334        »
40.       »         354        »
41.       »         335        »
42.       »         355        »
43.       »         389        »
44.       »         362        »
45.       »         387        »
46.       »         390        »
47.       »         372        »
48.       »         373        »
49.       »         381        »
50.       »         366        »
51.       »         367        »
52.       »         397        »
53.       »         398        » (Χάνι Παπαμίχου - Καραβάκι)
54.       »         371        »
55.       »         209    Ν. Φθιώτιδος κατά ποσοστό 10%
(Δυο βουνα - Κοπρισιες - Δραγασιες ) 
56.       »         275    Ν. Φωκίδος
57.       »         276        »
58.       »         277        »
59.       »         278        »
60.       »         279        »
61.       »         287        »
62.       »         288       »
63.       »         289       »
64.      »          294       »
65.      »          254       »
66.      »          293       »
67.      »          255      »
68.      »          256      »
69.      »          257      »
70.      »          258      »

71. Παραχώρηση
Μεταλλείου  292    Ν. Φωκίδος
72.     »          290       »
73.     »          340       »
74.     »          318       »
75.     »          370       »

Β. Μισθωτικά Δικαιώματα
1. Παραχώρηση
Μεταλλείου 244 Ν. Αττικής
2. » 281 »
3. » 290 »
4. » 292 »
5. » 295 »
6. » 302 »
7. » 317 »
8. » 286 Ν. Φωκίδος
9. » 299 »
10.     »      157     Ν. Φθιώτιδος
11. »          227           »     (Κοκκινόβραχος...)
12. » 336 »
13. » 317 »
14. » 284 »
15. » 291 Ν. Ευβοίας
16. » 302 »
17. » 303 »
18. » 304 »
19. » 306 »
20. » 308 »
21. » 309 »
22. » 314 »
23. » 321 »
24. » 323 »
25. » 324 »
26. » 325 »
27. » 326 »
28. » 333 »
29. » 375 »
30. » 395 »
31. » 330 Ν. Βοιωτίας
32. » 209 Ν. Φθιώτιδος κατά ποσοστό 90%. (Δυο Βουνά - Κοπρισιές - Δραγασιές)

Με εντολή Υφυπουργού
Ο διευθυντής
ΔΗΜ. ΠΑΪΤΑΣ